Stanovy organizace

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Dětská organizace Sluníčko, z. s.
Sídlo: Fügnerova 1589, Slaný 274 01
IČO: 43776973

Čl. 2
Statut spolku

 1. Dětská organizace Sluníčko, z. s. je dobrovolný a nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Dětská organizace Sluníčko, z. s. je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti spolku

 1. Cílem Dětské organizace Sluníčko, z. s. (dále jen Dětská organizace Sluníčko) je uspokojovat a usměrňovat zájmy dětí, mládeže, dospělých a vytvářet návyky pro vhodné využívání volného času.

Organizace realizuje svoji činnost následujícími formami:
– pravidelná zájmová činnost
– pořádání letních a zimních táborů
– příležitostná zájmová činnost
– pořádání výletů, kulturních a sportovních akcí i v zahraničí

 1. Dále bude Dětská organizace Sluníčko spolupracovat s organizacemi zabývajícími se obdobnou činností.

 1. Za tímto účelem se bude Dětská organizace Sluníčko rozvíjet spolupráci a usilovat o vytváření podnětného prostředí pro komplexní rozvoj dětí, ale i aktivní život dospělých.

Čl. 4
Členství

1. Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové.

2. Členství vzniká podpisem písemné přihlášky a složením členského poplatku.

3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. Členství zaniká:

  1. vystoupením člena písemným oznámením výboru Dětské organizace Sluníčko,
  2. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení povinností člena,
  3. zánikem Dětské organizace Sluníčko,
  4. úmrtím člena.

6. Dokladem členství je písemná přihláška.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen Dětské organizace Sluníčko má právo:
 1. účastnit se jednání členské schůze,
 2. volit orgány Dětské organizace Sluníčko, je-li člen starší 18 let, (osoby mladší 18 let jsou členy bez hlasovacího práva)
 1. být volen do orgánů Dětské organizace Sluníčko,
 2. obracet se na orgány Dětské organizace Sluníčko s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 3. účastnit se aktivně činnosti Dětské organizace Sluníčko.
 1. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy Dětské organizace Sluníčko a řídit se rozhodnutím jejích orgánů
  2. aktivně se podílet na plnění cílů Dětské organizace Sluníčko,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Dětské organizace Sluníčko,
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Dětské organizace Sluníčko.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze,
 2. výbor Dětské organizace Sluníčko,
 3. předseda

Čl. 7
Členská schůze

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku
  2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
  3. Členskou schůzi svolává výbor Dětské organizace Sluníčko podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor Dětské organizace Sluníčko svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku
  4. Členská schůze zejména:
 1. rozhoduje o změnách stanov Dětské organizace Sluníčko,
 2. volí členy výboru Dětské organizace Sluníčko,
 3. rozhoduje o počtu členů výboru Dětské organizace Sluníčko,
 4. rozhoduje o zrušení Dětské organizace Sluníčko.
  1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
  2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
  3. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Dětské organizace Sluníčko je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Dětské organizace Sluníčko.

Čl. 8
Výbor Dětské organizace Sluníčko

  1. Výbor Dětské organizace Sluníčko je výkonným orgánem Dětské organizace Sluníčko, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor Dětské organizace Sluníčko řídí činnost Dětské organizace Sluníčko v období mezi zasedáními členské schůze.
  2. Členství ve výboru Dětské organizace Sluníčko vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
  3. Výbor má nejméně 3 členy.
  4. Volební období trvá maximálně 5 let
  5. Výbor Dětské organizace Sluníčko:
 1. volí ze svých členů předsedu,
 2. koordinuje činnost Dětské organizace Sluníčko,
 3. svolává členskou schůzi,
 4. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
 5. rozhoduje o přijetí za člena spolku
  1. Předseda výboru zastupuje Dětskou organizaci Sluníčko navenek a jedná jeho jménem.
  2. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  3. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
Předseda

  1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
  2. Předsedu volí výbor Dětské organizace Sluníčko.

Čl. 10
Zásady hospodaření

Dětská organizace Sluníčko hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

1. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) členské příspěvky

c) dotace a granty

2. Za hospodaření Dětské organizace Sluníčko odpovídá výbor Dětské organizace Sluníčko, který každoročně zveřejňuje zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky na členské schůzi.

Čl. 11
Zánik Dětské organizace Sluníčko, z. s.

 1. Dětská organizace Sluníčko, z. s. zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

  2. rozhodnutím soudu.
 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Dětská organizace Sluníčko, z.s. má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce s podněty, stížnostmi, žádostmi.