Všeobecné podmínky

Vážení rodiče,  přečtěte si, prosím, tyto nezbytné informace o zajištění vybraného dětského tábora (dále jen DT), které tvoří nedílnou součást přihlášky.

1. Zaknihování účasti Vašeho dítěte
Je podmíněno pravdivě vyplněnou, zákonným zástupcem podepsanou a odevzdanou závaznou přihláškou kontaktní osobě, nebo odeslanou prostřednictvím internetových stránek organizace, která nahrazuje podpis zákonného zástupce. Dále pak zaplacením ceny DT.

2. Storno podmínky
V případě zrušení účasti, bude vrácen poplatek snížený o stornovací poplatky:
10 % z ceny poukazu při zrušení do 30 dnů včetně před datem odjezdu
20 % z ceny poukazu při zrušení do 10 dnů včetně před datem odjezdu
50 % z ceny poukazu při zrušení do 9 dnů včetně nenastoupení na tábor
Pokud Vaše dítě odjede z DT ze zdravotních důvodů, vrátíme Vám za dny neúčasti částku za ubytování a stravování. Odjede-li dítě z DT bez udání vážného důvodu, nevzniká nárok na náhradu ceny.

3. Reklamace
Reklamaci podává zákonný zástupce dítěte písemně doporučeným dopisem Radě organizace nejpozději do 10 dnů po ukončení DT. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, máte právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení Vám oznámí Rada organizace doporučeným dopisem nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

4. Zrušení DT ze strany provozovatele
V případě zrušení DT ze strany provozovatele, vrátíme Vám celou částku. Vyskytnou-li se před nebo v průběhu DT okolnosti, které dají důvod ke zrušení DT ne vinou provozovatele (doporučení OHES, apod.), provedeme vyúčtování nevybraných služeb.

5. Cena
Ve sjednané ceně jsou zajištěny tyto služby: doprava, ubytování, strava, pedagogický a zdravotnický dozor a náklady na zajištění táborového programu.

6. Slevy
Aktuální slevy pro daný rok jsou uvedeny na hlavních internetových stránkách a v závazné přihlášce na DT.

7. Členství v organizaci
Zákonný zástupce souhlasí s členstvím svého dítěte v Dětské organizaci Sluníčko pro daný kalendářní rok. Poplatek za členství činí 60 Kč za rok a je zahrnut v ceně tábora.

8. Závěrečná ustanovení
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem na závazné přihlášce, nebo jejím odesláním prostřednictvím internetových stránek organizace, že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů dítěte pro potřebu organizování DT (zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů).
Každý účastník tábora musí mít uzavřené úrazové pojištění. Organizace je pojištěna na škody způsobené třetím osobám.
Dále stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 15. 10. 2014