Provozní směrnice

Provozní řád letního stanového tábora v Jesenici u Rakovníka závazný pro všechny osoby, které využívají areál tábora.

1. ÚVOD

Provozní řád tábora je závazný pro všechny osoby, které využívají areál tábora.

1.1  Druh tábora – letní stanový tábor sestávající z dřevěných podsadových stanů, velkých plátěných stanů, dřevěné skládací kuchyně a jídelny, dřevěných skládacích suchých WC.
1.2 Majitel pozemku – Obecní úřad Jesenice
1.3 Majitel tábora – Dětská organizace Sluníčko Slaný se sídlem Fügnerova 1589, 274 01 Slaný

2. UMÍSTĚNÍ TÁBORA

Areál tábora se nachází v katastru obce Jesenice, na pozemku označeném jako lesní půda  p.p.č. 1163/1 v k.ú. Jesenice. Umístění tábora je pouze dočasné, každoročně v termínu červen až srpen. Po ukončení činnosti je veškeré vybavení demontováno a odvezeno.
Adresa tábora:
LT Sluníčko
Za hrází Horního Fikáče
270 33 Jesenice

3. TÁBOROVÝ ŘÁD

Táborový řád jednoznačně určuje povinnosti všech osob, které využívají areál tábora a tyto osoby mají za povinnost se s tímto řádem seznámit. Táborový řád a ostatní předpisy či směrnice organizace musí být po dobu provozu tábora vyvěšeny na nástěnce.

Povinnosti a pravidla uživatele tábora:
Hygiena
– stan, tábořiště a okolí tábora udržovat v čistotě
– dodržovat denní řád včetně nočního klidu (23–07 hod.)
– používat jen určené WC
– po použití WC se řádně umýt (dezinfekce, voda)
– pravidelně provádět osobní hygienu na místě tomu určeném
– je zakázáno mytí nebo praní prádla u studny
– veškeré odpadky třídit a ukládat na určených místech
– koupat se pouze na určeném místě za dozoru odpovědné osoby

Potraviny
– potraviny se ukládají v kuchyni a ve skladu
– zbytky potravin se ukládají na určeném místě
– je zakázáno skladování a konzumace jídla a pití ve stanech
– je nutné dodržovat pitný režim
– na pití se používá se pitná voda z veřejného vodovodu obce Jesenice, která je pravidelně doplňována a skladována na určeném místě u kuchyně
– je zakázáno pití vody ze studny
– je zakázáno pití alkoholických nápojů a držení omamných látek

Bezpečnostní opatření
– bez vědomí a svolení odpovědné osoby (HV, hospodář, vedoucí dne, vedoucí oddílu) nesmí nikdo opustit areál tábora
– je zakázáno rozdělávání ohně v areálu tábora mimo určené ohniště
– o rozdělaný oheň se stará pouze určená osoba a to takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob nebo majetku
– provádět zvláště nebezpečnou činnost např. sekání dříví, lze pouze za dodržení všech bezpečnostních opatření tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob
– při své činnosti jsou všechny osoby povinny dodržovat pokyny odpovědné osoby
– každý úraz či nevolnost je nutno okamžitě ohlásit odpovědné osobě či zdravotníkovi tábora
– v areálu tábora se smějí pohybovat pouze účastníci tábora, veškeré návštěvy je nutno okamžitě ohlásit HV nebo odpovědné osobě
– je zakázán vstup do stanu či vyhrazeného prostoru bez souhlasu uživatele tohoto stanu či prostoru (např. do kuchyně může vstoupit z dětí pouze to, které má službu)

4. SEZNAM ODPOVĚDNÝCH PRACOVNÍKŮ

Za provoz areálu tábora odpovídá rada organizace a jí pověřené osoby na dobu určitou (stavění, hlídání, bourání). V době provozu nesou plnou odpovědnost vždy hlavní vedoucí tábora (dále HV). Jednotlivé HV pověřuje rada organizace.

Hlavní vedoucí tábora – osoba pověřená radou organizace po určitou dobu řídit provoz tábora
Hospodář tábora – zástupce HV pro věci hospodářské
Vedoucí dne – osoba pověřená HV (bývá to vedoucí oddílu), která má na starosti zajištění veškeré pracovní a výchovné činnosti dětí po dobu jednoho dne – např. vyhlašování nástupů, zajištění práce služebního oddílu dětí, hlídek apod.
Pověřená osoba – osoba pověřená HV, hospodářem či vedoucím dne k výkonu určené činnosti – např. dozor při koupání, dozor v jídelně, sběr dřeva.

5. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ

5.1 Hlavní vedoucí tábora
– Hlavní vedoucí tábora je osoba starší 18 let, pověřena na dobu určitou, zajistit personální obsazení jednoho turnusu tábora.
– Připravuje program činnosti a spolu s hospodářem vypracuje rozpočet tábora. O těchto náležitostech informuje Radu organizace.
– Při výkonu funkce na táboře je povinen dodržovat směrnice provozovatele tábora a dbát na řádný chod tábora, zvláště na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků. Za řádný výkon funkce dle platných předpisů, je zodpovědný Radě organizace.
– Při příjezdu na tábor je povinen převzít a před odjezdem předat vybavení tábora vedoucímu dalšího turnusu, případně zástupci organizace. Drobné vzniklé škody či ztráty likviduje z rozpočtu tábora, větší škody budou řešeny Radou organizace.
– Je povinen řídit a kontrolovat práci personálu tábora a spolu s hospodářem tábora hmotně odpovídá za vybavení a finanční prostředky tábora. V době jeho nepřítomnosti v táboře jej zastupuje hospodář, případně jiný pověřený pracovník.
– Vede celý výchovný proces, práci s oddílovými vedoucími a instruktory.
– Vede administrativu tábora a jsou u něho uloženy veškeré písemnosti.
– Stanovuje, spolu s hospodářem tábora, výši finanční odměny podle náročnosti práce a pracovních výsledků jednotlivým pracovníkům. Též přihlíží k finančním výsledkům tábora.
– Za výkon funkce mu přísluší odměna dle finančních směrnic organizace. Po dobu výkonu funkce mu bude poskytnuto bezplatné ubytování, strava, a doprava na tábor a zpět.
– Po ukončení akce předloží do 30 dnů hospodáři organizace vyúčtování tábora včetně všech dokladů a zůstatku finanční hotovosti tábora.

5.2 Hospodář tábora
– Je osoba starší 18 let, která má na starosti hospodářský provoz tábora. V době nepřítomnosti zastupuje hlavního vedoucího.
– Spolu s HV vede hospodářskou a finanční administrativu dle platné legislativy.
– Zodpovídá za dodržování hospodaření na základě provozního rozpočtu tábora, schváleného radou organizace a za dodržování stravovacích norem.
– Zajišťuje objednávky a dodávky zboží, spolupracuje s dodavatelskými organizacemi.
– Přebírá potřebné doklady, tiskopisy, poštu. Vede peněžní deník, deník spotřeby potravin a přebírá přiměřenou zálohu v hotovosti od HV.
– Spolu s HV přebírá, kontroluje veškerý inventář tábora a během tábora se o něj stará.
– Pečuje o řádný chod táborové kuchyně a spolu se zdravotníkem tábora dbá na dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce. Spolu s kuchaři se podílí na sestavování jídelního lístku.
– Pečuje o sklad potravin.
– Dbá úklid v táboře a o řádné třídění a likvidaci veškerých odpadků.
– Před ukončením tábora dbá na řádné vrácení zapůjčených vratných obalů a jejich vyúčtování.
– Společně s HV provede řádné vyúčtování tábora, včetně předání veškerých dokladů hospodáři organizace.

5.3 Zdravotník tábora
– Je osoba starší 18 let. Může to být lékař, střední zdravotnický pracovník, student lékařské fakulty nebo osoba, která absolvovala kurs první pomoci u ČČK sezaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovacích akcích.
– Jeden zdravotník může mít na starosti maximálně 100 dětí.
– Zdravotník je povinen při zahájení tábora provést zběžnou zdravotní prohlídku dětí, převzít písemná prohlášení zákonných zástupců dětí, očkovací průkazy, list účastníků tábora, průkaz pojištěnce, užívané léky včetně pokynů, průkazy pojištěnce, zdravotní průkazy osob pracujících v táboře.
– Zdravotník s zajistí veškerý potřebný zdravotnický materiál, s platnou lhůtou použitelnosti.
– Po celou dobu tábora sleduje zdravotní stav všech osob, poskytuje první pomoc, ošetřuje drobná poranění. Vážnější onemocnění či poranění konzultuje s nejbližším lékařem (v Jesenici nebo nemocnice v Rakovníku).
– Případný výskyt infekčního onemocnění hlásí nejbližší hygienické stanici.
– Vede zdravotní denník, po skončení tábora ho uzavře a odevzdá HV tábora, který jej archivuje po dobu 6 měsíců.
– Podílí se na sestavování jídelníčku, kontroluje dodržování hygienických předpisů v kuchyni při přípravě a podávání stravy.
– Podílí se na tvorbě programu z hlediska zdravého způsobu trávení času.
– Průběžně kontroluje dodržování stanovených hygienických požadavků, kontroluje denní úklid v obytném prostoru dětí a jejich osobní hygienu. Spolu s vedoucími oddílů zajišťuje pravidelné koupání v teplé vodě v koupacím stanu.
– Stará se a ošetřuje nemocné umístěné ve stanu pro nemocné (léky, jídlo, hygiena apod.)
– Pečuje o hygienické prostředí v táboře – denní úklid WC,  doplňování desinfekce, úklid koupacího stanu.
– Pokud není zaneprázdněn ošetřováním nemocných, zúčastňuje se a dohlíží při hrách a to i mimo areál tábora.
– Po skončení tábora předá zákonným zástupcům dítěte zprávu o zdravotním stavu dítěte a veškeré zapůjčené doklady.

5.4. Oddílový vedoucí tábora
– Je osoba starší 18 let, která je způsobilá pro tuto práci. Po celou dobu konání tábora zodpovídá za svěřený oddíl dětí, za jeho programovou, výchovnou i zotavovací činnost. V době jeho odpočinku ho zastupuje pověřená osoba.
– Oddílový vedoucí je povinen se před nástupem na tábor seznámit s ostatními pracovníky tábora, s rámcovým plánem činnosti, provozním a táborovým řád, požární směrnicí, režimem dne, táborovými tradicemi, zvyky a dle možnosti se aktivně zúčastnit přípravy táborového programu – celotáborové hry.
– Před zahájením tábora se z dostupných dokumentů seznamuje s údaji o dětech, aby věděl jaký osobní přístup ke každému dítěti zvolit
– První seznamovací den se snaží o sblížení dětí navzájem a o navození vzájemné důvěry mezi dětmi a dospělými. Tento den seznamuje děti se základními požadavky, které na ně budou kladené, seznamuje je s areálem tábora  a jeho okolím. Dále je seznamuje s jejich právy a povinnostmi a táborovým řádem.
– Organizuje program a činnost oddílu v souladu s táborovým řádem, režimem dne, s pokyny hlavního vedoucího, zdravotníka a na základě domluvy s dalšími pracovníky.
– Vyjadřuje se k otázkám táborového života, které se týkají jeho činnosti na táboře.
– Při organizování činnosti musí brát zřetel na věkové a individuální zvláštnosti a dovednosti dětí, nepřekračovat jejich fyzické či duševní zatížení, nezapomínat na aktivní odpočinek a stále dbát na jejich bezpečnost.
– Vhodně zvolenou hrou rozvíjí jejich fyzické a morálněvolní vlastnosti a měl by jít  dětem osobním příkladem.
– Spolu se zdravotníkem se stará o osobní hygienu dětí a pořádek v obytném prostoru dětí.
– V situacích kdy si neví rady nebo když přesahují rámec jeho vlastních pracovních úkolů, obrací se na ostatní oddílové vedoucí případně na hlavního vedoucího.

5.5. Kuchař tábora
– Je osoba starší 18 let, která má praxi s přípravou stravy ve společném stravování. Musí znát a řídit se hygienickými předpisy a mít platný zdravotní průkaz.
– Kuchař je podřízen hospodáři tábora a hlavnímu vedoucímu tábora.
– Má právo požadovat od hospodáře řádné zásobování potravinami a zabezpečení vhodného vybavení kuchyně.
– Vedoucí oddílů a instruktoři mu zabezpečují kázeň při vydávání stravy a v jídelně.
– Zdravotník mu zabezpečuje metodickou pomoc a kontrolu ve věcech hygieny a péče o zdraví.
– Dbá na správné uchovávání a technologické zpracování potravin, na konečnou úpravu stravy.
– Podle pokynů zdravotníka odebírá a uchovává vzorky stravy po stanovenou dobu.
– Dodržuje zákaz používání rizikových potravin.
– Odpovídá za příruční sklad potravin a dbá na jejich hospodárné využití. Musí umět správně zacházet s kuchyňským zařízením a dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.

6. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

7. POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

S touto směrnicí jsou povinny se seznámit a podle ní se chovat všechny osoby, které vstupují do areálu tábora

Postup při vzniku požáru

1. Osoba, která zpozoruje požár, je povinna vyhlásit požární poplach. Požární poplach se vyhlašuje pro nejbližší okolí voláním „HOŘÍ“. Ihned se pokusí, pokud je to možné, požár uhasit za využití dostupných a odpovídajících prostředků – hasicí přístroje, nádoby s vodou účinný

2. Forma a způsob vyhlášení poplachu nesmí způsobit vznik chaosu a paniky.

3. Základní povinností všech přítomných je provést nutná opatření pro rychlou záchranu ohrožených osob. Pro svou bezpečnou evakuaci se chraňte mokrými dekami přes tělo a mokrými kapesníky přes ústa.

4. Pokud je záchrana osob zajištěna, ostatní přítomní provádí, za využití dostupných prostředků (hasicí přístroje, nádoby s vodou atd.) účinný hasební zásah nebo alespoň omezují rychlé šíření požáru.

5. Pokud není možné provést vlastními silami bezpečnou evakuaci osob nebo nelze zjištěný požár ihned uhasit, je nutné zavolat neprodleně ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru.

6. Ohlašovně požáru je nutno srozumitelně nahlásit :
– adresu (místo) požáru
– co hoří (materiál) a rozsah požáru
– telefon a jméno osoby hlásící požár

8. Po příjezdu hasičů, jsou všichni přítomní povinni řídit se pokyny velitele hasebního zásahu.

9. V případě parkování vozidel ve směru a místě na které je nutno přistavit hasební nebo evakuační techniku, je nutno tyto vozidla ihned převést jinam. Pokud zde tyto vozy zůstanou a budou ohrožovat evakuaci obyvatel nebo bránit účinnému hasebnímu zásahu, nebude brán ohled na jejich případné poškození při uvolňování nástupní plchy pro požární vozidla.

10. Požár je nutno zvládnout bez vzniku chaosu a paniky. Jednejte klidně a s rozvahou.

11. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Ohlašovna požáru 150
Policie ČR  158
Lékařská pohotovost 155
Tísňové volání 112

Ve Slaném 20. 10. 2014