Finanční směrnice

ČLÁNEK 1
Informace o Dětské organizaci Sluníčko

1. Název a sídlo účetní jednotky:
DĚTSKÁ ORGANIZACE SLUNÍČKO
Fügnerova 1589
SLANÝ 274 01

2. Datum vzniku účetní jednotky:
Registrace IČO 43776973 (přiděleno 29. 5. 1992)
Registrace MVČR VSC/1-10139/92-R (provedeno 12. 2. 1992)

3. Předmět činnosti: dle stanov

4. Statutární zástupce je předseda organizace

5. Druh účetní jednotky: právnická osoba

ČLÁNEK 2
Hlavní zásady účtování

Způsob účtování
Účetní jednotka je právnickou osobou a proto účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
Účetní evidenci zpracovává pověřená firma – veškeré účetnictví je vedeno v elektronické podobě.
Účetnictví bude vedeno za účetní jednotku celkem.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Vnitroorganizační účetnictví bude uzavíráno dle jednotlivých středisek.
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, budou dokládány účetními doklady, které musí mít náležitosti uvedené v § 11 Zákona o účetnictví.
Účetní zápisy budou prováděny v českém jazyce.
Účetní jednotka vede účetní knihy v PC.

Účtový rozvrh
Účetní jednotka účtuje podle účtového rozvrhu, který tvoří přílohu č. 1. těchto směrnic.
Účtový rozvrh byl sestaven v souladu s platnou účtovou osnovou a obsahuje účty, u kterých se předpokládalo, že v účetní jednotce budou mít náplň. V případě změny účtové osnovy, nebo v případě oprávněných potřeb účetní jednotky, může být v průběhu roku účtový rozvrh doplňován. V případě, že ke konci účetního období nebude třeba účtový rozvrh měnit nebo doplňovat, platí tento i v následujícím účetním období.

Účetní závěrka
Účetní závěrku tvoří: ROZVAHA, VÝSLEDOVKA, PŘÍLOHA, ROZBOR, HOSPODAŘENÍ

ČLÁNEK 3
ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ EVIDENCE HIM A NIM MAJETKU

Způsob oceňování majetku
1. Nehmotný a hmotný investiční majetek s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností bude oceňování pořizovacími cenami.

2. Nehmotný a hmotný IM vytvořený vlastní činností bude oceňován vlastními náklady.

3. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami.

4. Zásoby a výrobky vytvořené vlastní činností se oceňují cenami, za které budou realizovány.

5. Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jejich nominálními hodnotami.

Evidence investičního majetku (IM)
Nehmotným dlouhodobým majetkem se rozumějí složky majetku, jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě.
Hmotným dlouhodobým majetkem se rozumějí složky majetku, jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok.
Drobný DM – ocenění je nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.

– DDM do 10 000 Kč se odepisuje jednorázově.
– DDM jehož cena je vyšší než 1 000 Kč evidujeme na účtech 022/082. Další rozlišení v analytické evidenci.

Odpisování investičního majetku
IM se odpisuje pomocí účetních odpisů, které jsou stanoveny v souladu s ustanovením zákona /příloha č. 2/. Odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví a to do její výše.
Doba účetních odpisů DM v rozpětí 10 000 Kč až 40 000 Kč je stanovena z hlediska času a doby použitelnosti.
Drobný IM je odepisován jednorázově při nákupu.

ČLÁNEK 4
EVIDENCE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU

Evidence pohledávek a závazků je zpracovávána na počítači. K jejímu zpracování slouží subsystém FAKTURY. Kniha odeslaných a přijatých faktur.

ČLÁNEK 5
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKU

Účetní jednotka inventarizací ověřuje ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti.
Inventarizace majetku a závazků se provádí na základě rozhodnutí rady organizace, kde bude kromě jiného uvedeno:
– druh inventarizovaného majetku a závazků
– termín zahájení a ukončení inventarizace
– složení inventurní komise

Termíny řádných (periodických) inventarizací:
– zásoby, HIM, NIM – inventarizace se provádí 1x za dva roky
– pohledávky a závazky – inventarizace 1x ročně
– peněžní prostředky v hotovosti a ceniny – provádí se 1x ročně (ke dni uzávěrky)
Kromě těchto řádných inventarizací mohou být na základě rozhodnutí rady organizace prováděny další mimořádné inventarizace.
Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují inventurou fyzickou u majetku hmotné povahy, nebo dokladovou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy se zaznamenávají v inventurních soupisech, které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace.
Fyzické inventury se provádějí vždy ke dni účetní závěrky.
Inventarizační rozdíly vyúčtuje účetní jednotka do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
Účetní jednotka je povinna prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejich provedení.

ČLÁNEK 6
PLÁN OBĚHU DOKLADU

1. Došlá faktura se zapíše do knihy faktur do počítače (účet 321).
2. Správnost faktury potvrdí svým podpisem hospodář nebo osoba odpovědná za obsah faktury.
3. Příjmové a výdajové pokladní doklady se vystavují na každý pohyb v pokladně. Tyto doklady musí potvrdit předseda organizace a hospodář svým podpisem. Doklady vystavuje hospodář.
4. Přehled o pohybu v pokladně je veden ručně i v počítači.
5. Pro proúčtování některých účetních případů týkajících se účtování uvnitř organizace slouží vnitřní účetní doklady.
6. Ročně je zpracováván výkaz zisků a ztrát a rozvaha formou výstupu z počítače.
7. Faktury odeslané vystavuje účetní firma na základě objednávky vystavené zaměstnavatelem, který bude poukaz proplácet. Pokud zaměstnavatel objednávky nevystavuje, objednávku se všemi náležitostmi vystaví sám žadatel (rodič dítěte) o fakturu.
V případě potřeby může být tento plán oběhu dokladů doplňován a měněn.

ČLÁNEK 7
ÚSCHOVA ÚČETNÍCH DOKLADU

Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích dat se uschovávají
– účetní závěrka po dobu deseti let následujících po roce, kterého se týkala.
– mzdové listy nebo účetní doklady je nahrazující alespoň po dobu padesáti let následujících po roce, kterého se týkají.
– účetní doklady, účtové rozvahy, účetní knihy, inventární soupisy po dobu pěti let následujících po roce, kterého se týkají.
– projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví prostředky výpočetní a jiné techniky po dobu pěti let po roce, ve kterém byla výpočetní technika naposledy použita.
– doklady o výdajích a příjmech v hotovosti po dobu pěti let po provedení daňové revize.
– inventární karty NIM a HIM nebo účetní písemnosti je nahrazující po dobu tří let následujících po vyřazení tohoto majetku.
Účetní doklady a jiné písemnosti, které se týkají daňového řízení, správního řízení, trestního řízení, občanského soudního řízení nebo jiného řízení, které nebylo skončeno, uchovává účetní jednotka do konce roku následujícího po roce, v kterém bylo uvedené řízení skončeno.
Účetní písemnosti, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků, uschovává účetní jednotka do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo splnění.

ČLÁNEK 8
VEDENÍ POKLADNÍ HOTOVOSTI

Prováděním pokladních operací je pověřen hospodář organizace, který:
– vystavuje předepsané pokladní doklady příjmové a výdajové za jejichž úplnost a přesnost je plně odpovědna
– vede pokladní knihu
– provádí všechny pokladní operace (výběr a vklad hotovosti z banky)
Pokladní doklady a operace

1) Příjmové a výdajové pokladní doklady – jsou přesně zúčtovatelné tiskopisy
– vystavuje ve všech předtištěných náležitostech hospodář
– schvaluje předseda organizace

2) Pokladní kniha
– je vedena hospodářem organizace. Po každé pokladní operaci je počítán zůstatek, který je kontrolován na zůstatek hotovosti. 1x měsíčně je o zůstatku v pokladně informována rada organizace . Pak je zanesena do PC.

3) Pokladní hotovost
– pokladní hotovost: musí v každém okamžiku souhlasit na údaj v pokladní knize.
– pokladní zálohy: Na úhradu cestovních výdajů, nákup drobného materiálu a zboží v maloobchodě je možno z pokladny poskytnout zálohu. Tuto zálohu musí člen organizace vyúčtovat nejpozději 1 měsíc po poskytnutí zálohy. Zálohy na jednotlivé akce se řídí Směrnicí pro konání jednotlivých akcí.
-pokladní hotovost je do 25 000 Kč, při nákupu zboží je možné úměrné navýšení. Při poskytování záloh na jednotlivé akce (tábory) lze pokladní limit překročit.

Závěr:
Kontrolu vedení pokladních dokladů a hotovosti provádí předseda organizace nebo jím pověřený člen rady za přítomnosti hospodáře. Kontrolu kompletního účetnictví provádí revizní komise a to 1 x ročně – kompletní revize účetního roku (únor, březen).
Za včasné svolání revizní komise zodpovídá její předseda.
Po skončení táborů provede revizní komise v daném termínu (termím určí rada organizace) kontrolu dokladové části vyúčtování jednotlivých turnusů. V případě, že v daném termínu revizní komise kontrolu neprovede, rozhodne rada o náhradním způsobu kontroly.

ČLÁNEK 9
CESTOVNÉ A STRAVNÉ

Každá pracovní cesta musí být předem schválena radou organizace nebo alespoň dvěma členy rady. Vyúčtování cesty se podává hospodáři organizace do 1 měsíce od uskutečněné cesty.Od roku 2004 schválila Rada organizace k proplácení cestovného sazbu 5 Kč za kilometr. Pro
cestovné na jednotlivých turnusech LT Jesenice platí sazba 8 Kč za kilometr, jízdné se eviduje v deníku jízd a odevzdává spolu s vyúčtováním tábora. V případě brigád (stavění a bourání základny v Jesenici) rada schválila následující postup: 150 Kč jízdného na osobu a cestu na Jesenici a zpět. K zajištění ostatních akcí platí sazba 5 Kč za kilometr, dokládá se cestovním příkazem nebo deníkem jízd.

ČLÁNEK 10
POŠTOVNÉ, CENINY, TELEFONNÍ KARTY

Poštovné je propláceno na základě platného účetního dokladu (na zadní straně dokladu je uveden důvod poštovného).
Pro ceniny (nákup známek) platí stejný postup jako u poštovného.
Každý jednotlivý turnus smí ve svém vyúčtování odevzdat účtenky na telefonní karty ve výši 2 000 Kč.

ČLÁNEK 11
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato směrnice platí s účinností od
Tato směrnice může být v případě potřeby měněna nebo doplňována písemným dodatkem.

Ve Slaném dne 20. 10. 2014